انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

استخوان‌سازی تحت کشش در استخوان فک

استخوان‌سازی تحت کشش در استخوان فک
سال چاپ :۱۴۰۰
نوبت چاپ :اول
تعداد صفحات :۱۳۲
قطع کتاب :رحلی
شابک :9786004089142
انتشارات : رویان پژوه
قیمت : ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰% تخفیف خرید آنلاین : ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

 کتاب استخوان‌سازی تحت کشش در استخوان فک


ناظران و ویراستاران علمی:

دکتر شیرین زهرا فرهاد، دکتر نسیم اثنی عشری اصفهانی


این اثر برگردان کتاب "آلوئولار دیسترکشن استئوژنزیز" اسـت. امروزه با گسـترش حـوزه درمان‌هـای دندانپزشـکی و نیـاز بـه دسـتیابی بـه یـک درمـان بـا ثبـات و همچنیـن اسـتفاده از  روش‌هایـی که بیشـتر مبتنی بر بازسـازی طبیعی به صورت ژرنراسـیون  می‌باشـد، لازم اسـت تا  تکنیک‌های جدیدی که بر پایه موارد فوق اسـتوار اسـت، در صورت داشـتن اندیکاسـیون مناسـب بـه کار گرفتـه شـوند. در ایـن کتـاب با معرفـی و توضیح کامـل در خصوص تکنیک  استخوان‌سـازی تحت کشـش (دیسترکشـن اسـئوژنزیز) سـعی شـده اسـت تا موارد مهم کاربرد، روش انجام و اندیکاسـیون آن در شـرایط مختلف توضیح داده شـود. قطعاً بـرای اجـرای روش فـوق نیـاز بـه یـک همکاری بین  رشـته‌ای بیـن متخصصین جراحـی و ارتودنسـی وجـود دارد و در این مجموعه سـعی شـده تـا نقش هریـک از دندانپزشکان گرامی جهت دسـتیابی بـه  مطلوب‌ترین نتایج تبییـن گردد.


فهرست و نمونه متن کتاب

-

ورود به صفحه اینستاگرام: