انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

دکتر سمیرا حاجی صادقی، دکتر الهام کیخا، دکتر یاسمین برکیان، دکتر ساراناز آذری مرحبی

دکتر سمیرا حاجی صادقی

استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر الهام کیخا

استادیارگروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر یاسمین برکیان

استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر ساراناز آذری مرحبی

متخصص بیماری های دهان، عضو مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی قطب علمی آموزش لیزر در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار علمی:

دکتر سمیرا حاجی صادقی

مترجمین کتاب:

Book Brief خلاصه کتاب بیماری های دهان برکت 2021

۱۳ بهمن ۱۴۰۰