انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

دکتر مصطفی منتظری، دکتر پریسا درخشان


مرور جامع پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده 2022

ترجمه، گردآوری و ویراستاری علمی:

دکتر مصطفی منتظری

پریودنتیست، عضو مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر پریسا درخشان

پریودنتیست، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

باهمکاری:

دل آرا امیری، فاطمه بوساک، محمد رحیمی، نسترن طاهری، محمدرضا کریمی

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ویراستاری نگارشی: دکتر مصطفی منتظری نسترن طاهری

مسئول هسته های پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۰۶ دى ۱۴۰۰